ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Super Lingo είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που έχει ως σκοπό να βελτιώσει και να επεκτείνει την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με στόχο τη δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από διασκεδαστικά, σύντομα και εντατικά μαθήματα σχεδιασμένα για γνωστικά υγιείς ενήλικες, καθώς και για άτομα με υποκειμενικές αιτιάσεις γνωστικής έκπτωσης (SCD) και άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή (MCI). Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για χρήστες που θα συμμετέχουν σε διαδικτυακά γλωσσικά παιχνίδια και σε σενάρια εναλλαγής ρόλων.

ΣΤΟΧΟΙ

Το Super Lingo έχει στόχο να βελτιώσει και να επεκτείνει την προσφορά ποιοτικών μαθησιακών ευκαιριών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ανθρώπων που βιώνουν γνωστική έκπτωση και ήπια άνοια. Στόχος είναι η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών π.χ. της προσοχής, της μνήμης και η ενδυνάμωση των χρηστών καλλιεργώντας νέες δεξιότητες και αυξάνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, μέσα από την ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων. Μια ομάδα επαγγελματιών ειδικών σε θέματα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, της τεχνολογίας και της άνοιας, θα συνεργαστεί με τον πληθυσμό-στόχο δημιουργώντας διαρκή ανατροφοδότηση, με σκοπό το σχεδιασμό, τη δοκιμή και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βασικές δράσεις αποτελούν η ανάλυση ομαδικών συνεντεύξεων και η ανάλυση δεδομένων, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη παιχνιδιών εναλλαγής ρόλων αλλά και παιχνιδιών μνήμης, η εκπαίδευση ατόμων του δείγματος της ομάδας στόχου, η αξιολόγηση και η διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Οι πιλοτικές δοκιμές, η διάδοση και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος καθώς και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις (multiplier events), θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή της ομάδας στόχου αλλά και του ευρύτερου κοινού.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Το Super Lingo θα είναι ένα ειδικά προσαρμοσμένο, σύγχρονο, ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδραστικών παιχνιδιών λεξιλογίου και σεναρίων εναλλαγής ρόλων για συνεχή εξάσκηση. Η εκμάθηση νέου λεξιλογίου βοηθάει στη διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών και κυρίως της προσοχής και της μνήμης. Τα παιχνίδια ρόλων είναι μια κοινώς χρησιμοποιούμενη άσκηση εκμάθησης γλωσσών που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα κατάλληλη μεθοδολογία για την ομάδα-στόχο, άτομα τρίτης ηλικίας, που μπορεί να έχουν προβλήματα στην μετακίνηση, ακουστικά ή άλλα προβλήματα υγείας και που τείνουν να επεξεργάζονται νέες πληροφορίες με αργότερο ρυθμό και έτσι απαιτούν περισσότερες επαναλήψεις από αυτές που παρέχονται στο παραδοσιακό περιβάλλον μάθησης. Το περιεχόμενο των μαθημάτων που έχει εγγραφεί μπορεί να ακουστεί όσες φορές απαιτείται. Τα παιχνίδια θα βασίζονται στην εξάσκηση της μνήμης με παιχνίδια όπως: κάρτες μνήμης, τοποθέτηση γραμμάτων στη σωστή θέση, κρεμάλα κλπ. Επιπλέον, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να εξασκούν τις νεοαποκτηθείσες γλωσσικές δεξιότητές τους σε ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον, το οποίο θα ενθαρρύνει την μακροπρόθεσμη εφαρμογή τους και θα αυξήσει τα γνωστικά τους αποθέματα.

Πέντε εταίροι από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες θα φέρουν μια διακρατική προσέγγιση στο πρόγραμμα, δεδομένης της διαφορετικότητας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να χρησιμοποιηθεί διεθνώς, καθώς η άνοια αποτελεί ένα μείζον παγκόσμιο ζήτημα. Με την υιοθέτηση μιας συγκριτικής προσέγγισης, το Super Lingo θα μπορέσει να κατανοήσει και να «φιλτράρει» τις βασικές ανάγκες των χρηστών, οι οποίες είναι κοινές, ανεξαρτήτως εθνικότητας λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν ιδιαιτερότητες. Αυτή η αναζήτηση για τις κοινές «ρίζες των αναγκών» θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού εκμεταλλεύσιμου πέραν των εθνικών κρατών που αντιπροσωπεύει το έργο.
Δράσεις του προγράμματος
Περιγραφή των δράσεων:
Άτομα με υποκειμενικά συμπτώματα γνωστικής έκπτωσης (SCD), άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή (Mild Cognitive Impairment) και άτομα στα αρχικά στάδια της άνοιας θα λάβουν μέρος στις πιλοτικές δοκιμές των παιχνιδιών εναλλαγής ρόλων (Role-Playing Games) και των παιχνιδιών μνήμης (Memory Games) που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Super Lingo, καθώς και στις τελικές ενημερωτικές εκδηλώσεις. Οι ενήλικες με υποκειμενική γνωστική έκπτωση (SCD), άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή και αρχόμενη άνοια, οικογενειακοί φροντιστές, επαγγελματίες υγείας, το ευρύτερο κοινό κι άλλοι φορείς θα συμμετέχουν στις ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια των είκοσι οκτώ μηνών της υλοποίησης του προγράμματος Super Lingo είναι:
 • Παιχνίδια εναλλαγής ρόλων
 • Παιχνίδια μνήμης
 • Βιβλιοθήκη
 • Σεμινάρια
 • Ημερίδες/Εργαστήρια
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις
 • Δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων
 • Άτυπες συναντήσεις
 • Δημιουργία μέσων κοινωνικής δικτύωσης
H Μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση του προγράμματος:
 1. Δραστηριότητες σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα κριτήρια ποιότητας που έχουν οριστεί από την ομάδα των εταίρων
 2. Συμμετοχή της ομάδας στόχου
 3. Προώθηση και ευαισθητοποίηση
 4. Εκθέσεις αναφοράς και συναντήσεις για συζήτηση
 5. Δράσεις βιωσιμότητας και δυνατότητα για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων
Νευροψυχολογική αξιολόγηση πριν και μετά την παρέμβαση:
Η νευροψυχολογική αξιολόγηση πριν και μετά τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Super Lingo θα περιλαμβάνει δοκιμασίες που εξετάζουν τη μνήμη, την προσοχή, την ταχύτητα επεξεργασίας, τις εκτελεστικές λειτουργίες, την ποιότητα της ζωής και τη διάθεση.
Τα μακροπρόθεσμα οφέλη είναι:

⮚    Ενδυνάμωση των ατόμων που έχουν υποκειμενικές αιτιάσεις για γνωστική έκπτωση, ήπια γνωστική έκπτωση και των ατόμων με ήπια άνοια.

⮚     Πιθανή καθυστέρηση της εξέλιξης της γνωστικής έκπτωσης.

⮚     Ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων για πρόληψη αλλά και αποκατάσταση.

Η ομάδα των εταιρών  σε συνεργασία με την ομάδα-στόχο θα διαμορφώσουν το περιεχόμενο για μία συναρπαστική, σύντομη, εντατική εκπαίδευση με συμπληρωματικά/επαναληπτικά παιχνίδια και σενάρια εναλλαγής ρόλων. Οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο θα αποτελέσουν τη βάση για τη διδασκαλία του τρόπου με τον οποίο θα συνεχιστεί η διαδικτυακή εξάσκηση ξένων γλωσσών.

Εταίροι

Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ελλάδα

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών (AAADRD) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2002 από άτομα με άνοια, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται για την άνοια και τη νόσο Alzheimer. Στόχος του οργανισμού είναι να προωθήσει την ευαισθητοποίηση, τη φροντίδα και την υποστήριξη  όσων σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο  με την άνοια. Σήμερα η Εταιρεία έχει 5.500 επίσημα μέλη, απασχολεί 60 εργαζόμενους-επαγγελματίες υγείας 55 ενεργούς εθελοντές και διοικείται από 7-μελές εκλεγμένο συμβούλιο.

Στόχοι της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών είναι:

        – Βοήθεια και υποστήριξη ατόμων με άνοια

        – Εκπαίδευση και συμβουλευτική σε φροντιστές

        – Υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των αναγκών των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους

        – Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού

        – Επιστημονική έρευνα για την άνοια

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν:

        – Ιατρεία Μνήμης

        – Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια

        – Εκπαίδευση, συμβουλευτική και υποστήριξη σε φροντιστές

        – Υπηρεσία «Φροντίδα στο σπίτι»

        – Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

        – Προγράμματα πρόληψης στην κοινότητα

        – Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων

        – Διασύνδεση με την κοινότητα

       – Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών έχει 4 Κέντρα Ημέρας για την άνοια. Η λειτουργία τους υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χρηματοδότηση και το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Τα Κέντρα Ημέρας προσφέρουν στα άτομα με άνοια την ευκαιρία να ενισχύσουν τις γνωστικές τους ικανότητες, να κοινωνικοποιηθούν και τους βοηθούν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους ώστε να απολαμβάνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σε εβδομαδιαία βάση, περίπου 250-300 άτομα επωφελούνται από τις υπηρεσίες των Κέντρων. Μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών. Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ενημερώνει και υποστηρίζει μεγάλο αριθμό ατόμων με άνοια και τους φροντιστές τους.

Εταιρεία Alzheimer Σλοβενίας – Spominčica

Σλοβενία

www.spomincica.si

Η Εταιρεία Alzheimer Σλοβενίας Spominčica (Μην με ξεχάσεις) έχει 10 τοπικά παραρτήματα και ιδρύθηκε το 1997. Είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την υποστήριξη των φροντιστών, την ευαισθητοποίηση και τη μείωση του στίγματος για την άνοια.

Μέσα από τις δραστηριότητές τους, εστιάζουν στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε αυτόν τον τομέα στην κοινωνία, ιδιαίτερα για τα άτομα με άνοια στο σπίτι και τις οικογένειές τους. Μια από τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι το πρόγραμμα «Κοινότητες φιλικές προς την άνοια» και αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τους φροντιστές και τα μέλη της οικογένειας των ατόμων με άνοια.

Σε όλη την Σλοβενία περισσότεροι από 6.000 συμμετέχοντες, κυρίως άτομα με άνοια, οι φροντιστές τους και επαγγελματίες υγείας εμπλέκονται στις δραστηριότητες της Εταιρείας π.χ. Alzheimer Cafe, εκπαιδευτικά προγράμματα και ημερίδες. Η Spominčica διατηρεί ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικές με την άνοια, δραστηριότητες και νέα για τις επιστημονικές εξελίξεις. Η Εταιρεία παρέχει φυλλάδια, εγχειρίδια με πληροφορίες σχετικές με την άνοια και τις πρώτες ενδείξεις για γνωστική έκπτωση. Όλο το υλικό διανέμεται σε εθνικό επίπεδο. Η Spominčica οργανώνει επίσης συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με θέμα την άνοια, δημόσιες εκδηλώσεις (όπως ο Περίπατος Μνήμης), 140 Alzheimer Cafe, εκπαιδεύσεις για τους άμεσους & έμμεσους φροντιστές, ενώ εθελοντές παρέχουν κατ’ οίκον υπηρεσίες σε άτομα με άνοια.

Asociatia Habilitas – Habilitas

Ρουμανία

www.habilitas.ro

H Habilitas είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2007 έχοντας σαν σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Η Habilitas παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων και υλοποιεί έργα και προγράμματα στην εκπαίδευση και την κοινωνική καινοτομία σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα, η Habilitas εξουσιοδοτείται από την Εθνική Αρχή Προσόντων να παρέχει επαγγελματική κατάρτιση για την αναγνώριση του τίτλου «Κατ’ οίκον φροντίδα για ηλικιωμένους» και εκδίδει πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, αναγνωρισμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Habilitas υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για εθελοντές,  ευπαθείς ομάδες, νέους ανθρώπους σε δύσκολες καταστάσεις, ηλικιωμένους, οικογένειες φροντιστών νέων και ενηλίκων, νέους και ενήλικους εργαζόμενους στην επαγγελματική φροντίδα σύμφωνα με τις ανάγκες τους (ανάγκες φροντίδας, εθελοντικές, προσωπικής εξέλιξης, καλύτερης πρακτικής, επικοινωνιακές δεξιότητες, βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων, ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολέμηση του εχθρικού λόγου, εντοπισμός και πρόληψη κακοποίησης των ηλικιωμένων) και έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό πολλών δημοσίων πολιτικών (στο πλαίσιο του εθελοντισμού και των κοινωνικών υπηρεσιών).

Η Habilitas εκπόνησε μια τοπική στρατηγική για την υποστήριξη του εθελοντισμού στην τρίτη ηλικία, η οποία υιοθετήθηκε ως Στρατηγική για την πόλη του Βουκουρεστίου για το 2017-2021 από τη Δημοτική αρχή. Η Habilitas εργάζεται σε προγράμματα που εστιάζουν στην ενίσχυση της ποιότητας της ζωής διαφόρων ομάδων του πληθυσμού, στην τόνωση της κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης ευπαθών και περιθωριοποιημένων ατόμων και στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε κοινωνικά θέματα. Σε μια συνεχή πορεία, η Habilitas έχει υλοποιήσει αρκετά έργα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις και συνεργασίες με τοπικές και εθνικές δημόσιες αρχές, ΜΚΟ, εθελοντικά κέντρα και κέντρα απασχόλησης. Η Habilitas είναι μέλος των Δικτύων SenioriNET και INPEA. Σήμερα υπάρχουν 15 έμμισθα μέλη προσωπικού και περισσότεροι από 10 εθελοντές άνω των 65 ετών.

Όμιλος Marathon

Ιρλανδία

Ο όμιλος Marathon είναι μια εταιρεία που αποκαλείται αρχιτέκτονας της γνώσης. Το προσωπικό του ομίλου παρέχει ολοκληρωμένη τεχνολογία e-learning και m-learning, λύσεις περιεχομένου και εφαρμογής. Η ομάδα τους (10-20 άτομα ανάλογα με το έργο το οποίο υλοποιούν) προσφέρει ένα πλήρες φάσμα αναπτυξιακών λειτουργιών από επιχειρηματικούς αναλυτές έως ειδικούς εκμάθησης γλωσσών για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση λογισμικού. Τα προγράμματα και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν ψηφιακές εφαρμογές (on-line και off-line) και εκδοτικά έργα που βασίζονται σε έντυπα.

Σχεδιασμός του παιδαγωγικού προϊόντος: Η Marathon έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη διεθνών έργων σε ένα εύρος γλωσσών, για ένα εύρος μαθητικών κατηγοριών και χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθοδολογιών. Η εμπειρία τους τα τελευταία 25 χρόνια τους έχει ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις δυσκολίες στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας και τους επέτρεψε να διαμορφώσουν λύσεις (τόσο τεχνικές όσο και παιδαγωγικές) για σπουδαστές που δεν έχουν την ευκαιρία να μιλούν αγγλικά εκτός του μαθησιακού τους περιβάλλοντος.

Πολυεθνική εμπειρία στον τομέα: Η ποικιλομορφία των εθνικοτήτων στον όμιλο Marathon καθώς και το εύρος του πελατολογίου τους φανερώνουν τη βαθιά, πολυπολιτισμική τους γνώση. Οι παλαιότεροι και τωρινοί πελάτες τους κατέχουν εταιρείες σε όλο τον κόσμο, όπως οι Berlitz, Disney, Pearson/Longman, Macmillan, Positivo (Βραζιλία) και Deagostini (Ιταλία) κ.α

.

Lingo Flamingo

Ηνωμένο Βασίλειο

Η Lingo Flamingo είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση με στόχο την παροχή προσβάσιμων και πολύ-αισθητηριακών γλωσσικών μαθημάτων σε άτομα τρίτης ηλικίας και ειδικότερα σε άτομα με γνωστική έκπτωση και άνοια. Η επιχείρηση συνεργάζεται με νοσοκομεία, Κέντρα Ημέρας και κοινότητες συνταξιούχων σε όλη τη Σκωτία, έχοντας υλοποιήσει χιλιάδες μαθήματα γλώσσας χρησιμοποιώντας τα βιβλία και τα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους. Στο επίκεντρο του ήθους της Lingo Flamingo είναι η πεποίθηση ότι η εκμάθηση γλωσσών πρέπει να είναι προσιτή σε όλους και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να μάθει κανείς κάτι καινούργιο. Από την ίδρυσή της το 2015, η Lingo Flamingo έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία και τις καλύτερες μεθόδους διδασκαλίας και προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των ηλικιωμένων στην εκμάθηση γλωσσών, όπως τα διαδραστικά και πολυαισθητηριακά μαθήματα που χρησιμοποιούν τεχνικές για τη διέγερση των αισθήσεων, ενεργοποιώντας αναμνήσεις και προκαλώντας νοσταλγία.

Συνεργαζόμενη με εταίρους όπως το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και το Caledonian Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, η Lingo Flamingo προσπαθεί να μετρήσει την επίδραση των μαθημάτων και να συνεισφέρει στην ευρύτερη γνώση που βασίζεται στη σχέση μεταξύ της εκμάθησης μιας γλώσσας και της νοητικής λειτουργίας. Έρευνες δείχνουν ότι η εκμάθηση γλωσσών έχει σημαντικά γνωστικά οφέλη για την υγεία, αλλά αποτελεί και μια δραστηριότητα που συμβάλλει στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, της ευεξίας και της ικανοποίησης.

.

NEWS

The online Super Lingo application is becoming a reality!
Super Lingo game_website 1

Επικοινωνήστε μαζί μας